Logo Hanne Ihlen

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 2. De zittingen zullen plaatsvinden op het praktijkadres Nijverheidsweg 3-B , 4854 MT. Bavel.
 3. Incidenteel worden sessies opgenomen op video t.b.v. reflectiedoeleinden van de therapeute. Dit gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

Beroepsprofessionaliteit

 1. De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Verenging voor Dramatherapie (NVDT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen ( FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvdt.nl en op www.fvb.vaktherapie.nlVoor cliënten en verwijzers: www.vaktherapie
 2. De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB (de beroepscode vindt je onder ‘kwaliteit’).
 3. In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.
 4. De vaktherapeut is tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg (NFG) en de overkoepelende organisatie RBC. Voor meer informatie zie www.de-nfg.nl en www.rbcz.nl

 

Dossiervorming

 1. De client kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de vaktherapeut in behandeling komen. Indien de vaktherapeut van mening is dat voor de cliënt andersoortige hulp is gewenst, verwijst de vaktherapeut de cliënt, in overleg door of terug naar de huisarts.
 2. De vaktherapeut is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Dit is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken en dit is wettelijke opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 3. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 4. Voor de intake ontvangt u een intakevragenlijst waarin van u de nodige gegevens worden gevraagd. U ontvangt tevens een privacy document die u bij aanvang van de therapie ondertekend.
 5. De hoofdregel voor het bewaren van dossiers staat in de WGBO. Dit is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van de vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling ( bijv. indien iemand een chronische ziekte heeft).
 6. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Er wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw informatie.
 7. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/ of verstrekt aan andere hulpverleners/ betrokkenen. U kunt op intakeformulier aangeven, wat u voor of tijdens de intake invult en ondertekend, of u hiermee wel of niet akkoord gaat.
 8. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e- mail, polisnummer verzekering), intakeformulier, behandelcontact, behandelplan, verslaglegging sessies, evaluaties en resultaten.
 9. Voor de intake vult u een intakeformulier in waarin de bovenstaande gegevens en persoonlijke achtergrond en hulpvraag wordt gevraagd.
 10. De cliënt kan zijn/ haar dossier inzien maar niet meenemen. De cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de vaktherapeut. De vaktherapeut heeft een week de tijd om het dossier bij te werken. De WGBO wet geeft aan dat het mogelijk is om uw dossier te laten verwijderen nadat u de behandeling heeft afgesloten.
 11. De vaktherapeut kan u vragen om mee te doen met een onderzoek van Vakeffect, www.vakeffect.nl in het kader van vaktherapie. Hiervoor krijgt u van de vaktherapeut de nodige informatie, ondertekend u toestemmingsformulieren en krijgt u een behandelsleutel. Deze sleutel heeft u nodig om aan het begin van uw behandeling en op het einde van uw behandeling een digitale vragenlijst in te vullen.
 12. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing ( intervisie/ supervisie)
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie.

 

 Behandeling:

 1. In de beginfase wordt een (voorlopig) behandeldoelstelling geformuleerd en behandelafspraken gemaakt. Na ca. 3- tot 5 behandelafspraken ontvangt u een behandelplan die u na instemming ondertekend.
 2. Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaats (om de 5 sessie of anders indien onderling overeengekomen) of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 3. De sessies duren 45 tot 60 minuten per keer. Dit wordt bij de start van de therapie met u afgestemd.
 4. Er vindt regelmatig binnen de sessies een overleg plaats waarin de therapeut mondeling verslag doet over uw ontwikkelingen
 5. Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/ tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

 

Wet bescherming persoonsgegevens:

 1. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
 2. Per mei 2018 is de algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) wet aangepast en verscherpt.
 3. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,  zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw polisnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling en code
 • De kosten van het behandelconsult

 

Kosten en betalingsvoorwaarden:

 1. De kosten per therapiesessie bedragen €75,- voor een behandelconsult van 45 minuten en €90,-  euro voor een consult van 60 minuten. Een intakegesprek kost €85,- euro.
 2. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven kunt u kijken op mijn website 
 3. De praktijk is aangesloten bij de FVB en het Register Vaktherapie. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.
 4. Na iedere sessie krijgt u een factuur gemaild. Deze kunt u gebruiken voor het declareren van de kosten van uw ziektekostenverzekeraar.
 5. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer. Bij niet tijdig betalen kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht uitbetaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra kosten zullen aan u worden doorberekend.
 6. Bij een betalingsachterstand is de therapeut – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

 

Stichting 1NP:

 1. De therapeute is aangesloten bij Stichting 1NP. Dit is een samenwerkingsverband van vrij gevestigde GGZ zorg professionals.
 2. De therapeut werkt binnen 1 Np samen met een regiebehandelaar.
 3. U kunt zich via de website van 1 Np aanmelden voor behandeling bij mij. U heeft hiervoor een verwijsbrief van de huisarts nodig.
 4. De therapie wordt bij 1 Np vergoed via de Basis of Specialistische GGZ. Aan het einde van het kalenderjaar betaalt u wel uw eigen risico.

 

Annulering van de therapie:

 1. Natuurlijk kan het voorkomen dat u ( of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een andere reden niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 2. De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Is een cliënt te laat, dan gaat dit van zijn of haar sessietijd af.
 3. De therapeute behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de datum, tijd of locatie van de therapie te wijzigen.

 

 Schade en klachtenregeling:

 1. De vaktherapeut is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die de cliënten geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt
 2. In geval van beschadigingen aan de ruimte of de materialen van de therapeute, veroorzaakt door de cliënt, zal de therapeute de kosten hiervan verhalen op de cliënt
 3. In geval van klachten is het eerst advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure. Kijk hier voor meer informatie.
 4. De vaktherapeut heeft een voorziening geregeld overeenkomstig met de Wkkggz, zij staat ingeschreven bij het NIBIG.
 5. De vaktherapeut heeft een bij de VvAA collectieve beroepsaansprakelijkheid verzekering van vaktherapeuten afgesloten.
 6. De vaktherapeut heeft bij de NFG een collectieve rechtsbijstandverzekering afgesloten.
 7. Als er een datalek is ontstaan dan zal ik deze melden, zoals wettelijk aangegeven, aan de Autoriteiten Persoonsgegevens als dit leid tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Ik zal de cliënt informeren als de datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer.

 

Afronding van de therapie

 1. De therapie zal worden afgesloten met een eindgesprek. Hierbij dient u aanwezig te zijn.
 2. Op verzoek van de cliënt of diens ouders/ verzorgers en tegen betaling kan er bij afronding van de therapie eindrapportage worden geschreven.

 

Opzegging:

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde  opzeggen. De cliënt is dan verplicht tot betaling van de nota’s voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.